I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Panaszkezelési eljárás a Mutiara Pearl, s.r.o., székhelye Ke Stírce 338/51,18200 Prága, Cseh Köztársaság, azonosító száma: 19446446, a cégjegyzékbe bejegyezve, Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi: C 386726 (a továbbiakban: "Eladó").

A jelen Panaszkezelési eljárás az Eladó és a Vevő között elektronikus megrendelés és annak elfogadása alapján megkötött adásvételi szerződésre vonatkozik, aki személyes fogyasztásra és nem üzleti célra vásárol árut az Eladó BUKA JEWELRY védjegy alatt üzemeltetett online áruházában az alábbi internetes címeken: www. buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com A Vevő köteles megismerkedni a Panaszkezelési eljárással, mielőtt árut rendelne.

Az adásvételi szerződés megkötésével és az eladó árujának átvételével a vevő elfogadja ezt a Panaszkezelési eljárást. A jelen Panaszkezelési eljárás fogalommeghatározásai elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalommeghatározásokkal szemben. Amennyiben ez a panaszkezelési eljárás nem határoz meg egy kifejezést, azt a Szerződési Feltételekben meghatározott értelemben kell érteni. Ha a fogalom nincs meghatározva, akkor azt az alkalmazandó és hatályos jog által használt értelemben kell értelmezni.

Az Eladó minden megvásárolt Árukról a jótállás igazolására vásárlási dokumentumot (a továbbiakban: Jótállási igazolás) állít ki. A Jótállási igazolás tartalmazza az Eladó cégnevét, azonosító számát és székhelyét. Általános szabályként azonban, ha a dolog jellege megengedi, az Eladó a jótállási jegy helyett a fenti adatokat tartalmazó vásárlási bizonylatot állít ki a vevőnek.

II. JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

A www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com internetes címeken megrendelt valamennyi árura vonatkozó jótállási idő a vevő számára általában 24 hónap, kivéve, ha külön jogszabály hosszabb időtartamot ír elő.

Az Eladó ezt a törvényben meghatározott időtartamot meghosszabbíthatja. A jótállási idő hossza minden esetben fel van tüntetve a jótállási jegyen. A jótállási idő a törvényes időszakból (24 hónap) és az esetlegesen meghosszabbított jótállási időszakból áll. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az áru reklamációban volt. A jótállási idő az áru vevő általi átvételének időpontjától kezdődik.

A törvényes jótállási időn belül a reklamációkra a 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a 2014. január 1-jén módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény vonatkozik, valamennyi fent említett törvény mindenkori és hatályos változata, figyelembe véve a jelen reklamációs eljárás pontosításait. A meghosszabbított jótállási időszakok esetében a követelésekre kizárólag ez a panaszkezelési eljárás vonatkozik.

Kivételt képezhetnek az árengedménnyel értékesített áruk (sérült, használt, hiányos stb. Az ilyen jellemzőt mindig feltüntetik az árun - ha nem, az árut újnak, sérülésmentesnek és hiánytalannak kell tekinteni). Ha az áru használt, az eladó nem felel az áru használatának vagy elhasználódásának megfelelő mértékű hibákért, amelyek az áru átvételekor megvoltak, és az eladónak az áru hibáiért való felelősségi jogai megszűnnek, ha azokat a vevő általi átvételtől számított 12 hónapon belül nem érvényesítik. Ezt az időtartamot az eladó az értékesítési dokumentumban és a megrendelés visszaigazolásában jelzi. A hibák vagy hiányosságok miatt alacsonyabb áron értékesített tételek esetében a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg.

A jótállási időhöz kötött áru hibáira vonatkozó felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolják.

III. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A vevőnek ajánlott a szállítmány állapotát (csomagok száma, a céglogóval ellátott szalag sértetlensége, a csomagolás sérülése) a mellékelt szállítólevél alapján a szállításkor azonnal ellenőrizni a fuvarozóval. A vevőnek jogában áll megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő szállítmány átvételét, például azzal az indokkal, hogy a szállítmány hiányos vagy sérült. Ha a Vevő ilyen sérült küldeményt vesz át a fuvarozótól, akkor a fuvarozó átadási jegyzőkönyvében le kell írnia a sérülést.

A hiányos vagy sérült szállítmányt haladéktalanul jelenteni kell e-mailben a következő címen: reklamace@buka.cz, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt haladéktalanul el kell küldeni e-mailben vagy postai úton az eladónak. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további reklamációk nem fosztják meg a vevőt az igényérvényesítés jogától, hanem lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy nem történt meg az adásvételi szerződés megszegése.

A vevő a hibás árut reklamáció céljából a szállítási szolgáltatással az Eladó adminisztratív székhelyének címére küldheti el. A reklamált árun jól láthatóan fel kell tüntetni a "REKLÁM" feliratot, és tartalmaznia kell: a reklamált árut (beleértve a teljes tartozékokat), ajánlott csatolni a vásárlási bizonylat másolatát, a hiba részletes leírását és a vevő teljes elérhetőségét (különösen a visszaküldési címet és telefonszámot) Erre a célra a reklamációs űrlapot használják. A fentiek nélkül nem lehet azonosítani az áru eredetét és hibáját. A reklamációs űrlap PDF formátumú példányát itt töltheti le.

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra: 

a) az áru mechanikai sérülése, 

b) az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az eladó vagy a gyártó által közvetlenül előirányzott hőmérsékletnek, porosságnak, páratartalomnak, kémiai és mechanikai környezetnek, 

c) az áru nem megfelelő telepítése, kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása, 

d) az áru túlzott terhelés vagy a dokumentációban vagy az általános alapelvekben meghatározott feltételekkel ellentétes használat miatt károsodott, 

e) szakszerűtlen beavatkozás vagy a paraméterek megváltoztatása miatt, 

f) az ügyfél által módosított áruk (festés, hajlítás stb...), ha a hiba az ilyen módosításra vezethető vissza, 

g) az áru természeti elemek vagy vis maior miatt károsodott. Ezek a korlátozások nem érvényesek, ha az áru fenti feltételekkel ellentétes tulajdonságai a vevő és az eladó között kifejezetten megállapodtak, vagy az eladó kijelentette, vagy az áru rendes használata miatt várható.

A reklamációra küldött árukat csak a vevő által megjelölt hiba tekintetében vesszük figyelembe (a reklamációban a hiba mellékelt leírásában). Javasoljuk, hogy a hibát írásban jelezzék.

Ha az Eladó megállapítja, hogy a hiba oka nem a reklamált termékben, hanem az áru szakszerűtlen, helytelen beszerelésében, kezelésében, üzemeltetésében vagy elhanyagolásában keresendő, akkor amennyiben a Vevő vállalja a javítás költségeit, azt a mindenkor érvényes árlista szerint számoljuk fel. A fizetős javítás elvégzése előtt a vásárlót tájékoztatják a javítás költségeiről, annak mértékéről és az elvégzéséhez szükséges időtartamról. Fizetős javítás csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, a Vevő előző mondat szerinti tájékoztatását követően végezhető el.

Az Eladónak jogában áll elutasítani a reklamációt abban az esetben, ha az áru és/vagy annak alkatrészei szennyezettek, vagy nem felelnek meg az áru higiéniai szempontból biztonságos reklamációra történő benyújtásának alapvető követelményeinek.

IV. A REKLAMÁCIÓ RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

Abban az esetben, ha az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: az adásvételi szerződésnek való meg nem felelés), a vevő jogosult arra, hogy az eladó az árut az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza ingyenesen és indokolatlan késedelem nélkül, az áru kicserélésével vagy javításával, a vevő kérésének megfelelően. Ha ez az eljárás nem lehetséges, a vevő követelhet ésszerű árengedményt a tétel árából, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő a termék átvétele előtt tudott az adásvételi szerződésnek való meg nem felelésről, vagy ha a termék adásvételi szerződésnek való meg nem felelését a vevő okozta. Az adásvételi szerződéssel való ellentétet, amely az áru átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, úgy kell tekinteni, hogy az áru átvételekor állt fenn, kivéve, ha az áru jellege ennek ellentmond, vagy az ellenkezőjét bizonyítják.

Az adásvételi szerződésnek való megfelelés különösen azt jelenti, hogy az eladott dolog a szerződésben előírt, az eladó, a gyártó vagy annak képviselője által leírt vagy a reklámjuk alapján elvárt, vagy adott esetben a dologra szokásos minőséggel és teljesítménnyel rendelkezik, megfelel a jogszabályi követelményeknek, megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és megfelel annak a célnak, amelyre az eladó szerint a dolgot használják, vagy amelyre általában használják.

A kifogásolt termék hibájának jellegétől függően a vevőt a törvényes jótállás gyakorlása során a következő jogok illetik meg: 

(a) kijavítható hiba esetén joga van a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő kijavítására, joga van a hibás áru vagy hibás alkatrész cseréjére, kivéve, ha ez a hiba jellegéhez képest aránytalan. Ha ez az eljárás nem lehetséges, a vételár ésszerű csökkentéséhez vagy az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jog, 

(b) olyan hiba esetén, amely eltávolíthatatlan és megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a hibás áru kicseréltetéséhez vagy az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jog; ugyanezek a jogok illetik meg a fogyasztót, ha a hiba eltávolítható, de a vevő a hiba javítást követő megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni az árut. A hiba megismétlődésének minősül különösen, ha ugyanaz a hiba, amely a jótállási idő alatt legalább kétszer már kijavították, és amely megakadályozza a rendeltetésszerű használatot, ismét előfordul. Egynél több hiba akkor áll fenn, ha a terméken egyidejűleg legalább három olyan hiba van, amely megakadályozza a rendeltetésszerű használatot, 

(c) ha a hibák egyéb javíthatatlan hibák, és a vevő nem kéri a dolog kicserélését, a vevőnek joga van a vételárból ésszerű árengedményre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra,

A reklamáció rendezésének módjára a vevő tesz javaslatot. Az Eladó figyelmezteti a Vevőt a választás alkalmatlanságára, és megfelelő módszert javasol (különösen abban az esetben, ha a Vevő eltávolítható hibára vonatkozó módszert kér, de az Eladó megállapítja, hogy a hiba nem eltávolítható). Árengedmény esetén az árut később nem lehet reklamálni arra a hibára, amelyre az árengedményt adták.

Az Eladó a reklamációról haladéktalanul, összetett esetben három munkanapon belül dönt. Ebbe a határidőbe nem számít bele a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő, a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges idő.

Az Eladó a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül rendezi. A 30 napos határidő a reklamáció benyújtását követően a Vevővel való megállapodással meghosszabbítható, és ez a meghosszabbítás nem lehet határozatlan vagy indokolatlanul hosszú időtartamú. Ezen időszak lejárta után a hibát úgy kell tekinteni, mintha az ténylegesen fennállt volna, és a Vevőt ugyanazok a jogok illetik meg, mintha a hiba nem orvosolható lenne.

Az Eladó a reklamáció beérkezését követően haladéktalanul, e-mailben, írásban visszaigazolja a Vevőnek, hogy mikor történt a reklamáció, mi a reklamáció tartalma, milyen módon kell a reklamációt kezelni, valamint visszaigazolja a reklamáció kezelésének időpontját és módját, beleértve a javítás megerősítését és a reklamáció időtartamát, illetve a reklamáció elutasításának okait.

A vásárló jogosult a hibaelhárítási felelősségből eredő jogos jogai gyakorlásával kapcsolatban felmerült, ténylegesen és hatékonyan felmerült szükséges költségek (különösen a reklamált áru elküldésekor a vásárló által fizetett postaköltségek) megtérítésére (javasoljuk, hogy ezt a reklamáció rendezését követő 30 napon belül kérje - a törvényes határidőt ez nem érinti). A hiba miatti elállás esetén a vevő jogosult az elállás költségeinek megtérítésére is.

Ha a vevő nem veszi át a reklamációt a javítás vagy módosítás elvégzésének határideje lejártától számított egy hónapon belül, és ha a javítást vagy módosítást később végezték el, akkor a teljesítésről szóló értesítéstől számított egy hónapon belül, a Buka Jewelry, s.r.o. jogosult a késedelem minden egyes napjára 250 CZK tárolási díjat felszámítani. Ha a vevő a követelést még az attól a naptól számított 6 hónapon belül sem veszi át, amikor a vevő köteles volt azt átvenni, a Buka Jewelry, s.r.o. fenntartja a jogot, hogy a terméket harmadik félnek értékesítse. Ha a be nem hajtott követelést eladják, a Buka Jewelry kifizeti a vevőnek az eladásból származó bevételt, csökkentve a javítás vagy módosítás költségével, a tárolási díjjal és az eladás költségeivel. Az eladási bevételre való jogot a vevőnek írásban kell érvényesítenie a Buka Jewelry, LLC. felé.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a weboldal használatával kapcsolatos kapcsolatok vagy az adásvételi szerződés és/vagy az Általános Szerződési Feltételek és/vagy a panaszeljárás által létrehozott jogviszonyok nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaznak, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatokra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

A Panaszkezelési eljárás és az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában elérhető a www.buka.cz weboldalon.

Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím: Ke Stírce 338/51, 182 00, Prága 8, e-mail cím: eshop@buka.cz, telefon: +420 604 262 545.

A jelen Panaszkezelési eljárás 2023. június 1-jétől érvényes.